Metallo-beta-lactamase (MBL) enzymes
Metallo-β-lactamasesMetallo-beta-lactamases